Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

Ledarskap | Verksamhetsutveckling | Vård och omsorg | 1 timme och 28 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna utbildning i förändringsledning är skräddarsydd för att stärka dina ledarskapsfärdigheter i en föränderlig arbetsmiljö, specifikt inom vård och omsorg. Kursen omfattar viktiga ämnen som inre motivation i förändringsprocesser, hantering av medarbetarnas krav i vårdmiljön, samt strategier för att effektivt bemöta motstånd i förändringsarbeten inom hälso- och sjukvård.

Du får kunskap om hur du genom observation som teknik kan stärka eller dämpa beteenden som är mer eller mindre gynnsamma i ett förändringsarbete, med särskilt fokus på vårdpersonalens engagemang och välbefinnande.

Du lär dig även att använda processkartläggning och nyttorealisering för att analysera och förbättra processer inom vårdsektorn, samt metoder för att mäta och styra förändringsprocesser. Kursen betonar också vikten av teamutveckling och effektiva kommunikationsstrategier under förändring, speciellt i en vårdkontext.

Genom att delta i denna utbildning får du de kunskaper och verktyg som krävs för att framgångsrikt leda och hantera förändring inom vård och omsorg, vilket bidrar till din utveckling som en stark och kompetent ledare inom din organisation.

Publicerad: 2024-02-28

Innehåll

  • Inre Motivation: Förstå dess roll i förändringsprocesser
  • Medarbetarens upplevelse av krav: Hantera arbetsrelaterade krav och förväntningar
  • Motstånd: Lär dig att bemöta och hantera motstånd i förändringar
  • Nyttor och mål: Stärk din förmåga i att använda nyttorealisering i förändringsarbetet
  • Observation: Att se, uppleva och förstå hur någon agerar, tänker och känner
  • Processkartläggning: Använd kartläggning för att förbättra arbetsprocesser
  • Mätning och Styrning: Tekniker för att styra förändringsprocesser
  • Teamutveckling: Stärka teamarbete och dynamik
  • Kommunikation: Utveckla effektiva kommunikationsstrategier för förändring

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

Utbildare Camilla Sundqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under kursmaterial hittar du utbildarens bildspel.

Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

1. Förändringsbenägen - Inre motivationProva!

I detta delmoment diskuteras betydelsen av inre motivation och dess koppling till förändringsbenägenhet.

Utbildare: Camilla Sundqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

2. Förändringsbenägen - Upplevelse av krav

I detta delmoment diskuteras vikten av att förstå och balansera medarbetarnas upplevelse av krav – emotionella, kognitiva och kvantitativa – för att skapa en gynnsam psykosocial arbetsmiljö och främja förändringsbenägenhet. Ledarens roll i att identifiera och hantera dessa krav betonas som avgörande för att upprätthålla en positiv och produktiv arbetsplats.

Under kursmaterial hittar du alla reflektionsuppgifter samlade.

Utbildare: Camilla Sundqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

3. Förändringsbenägen - Medkraft-motkraft - Del 1

I detta delmoment behandlas motståndets roll i förändringsarbeten, där motstånd både kan vara ett hinder och en nödvändig kraft för utveckling. Chefer och ledare uppmuntras att se motstånd som en källa till värdefull information och engagemang, samt att hantera det på ett konstruktivt sätt för att främja positiva förändringar.

Utbildare: Camilla Sundqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

4. Förändringsbenägen - Medkraft-motkraft - Del 2

I detta delmoment betonas vikten av att som chef förstå och hantera medarbetares olika inställningar till förändring, genom att använda en fyrfältsmodell. Modellen hjälper till att identifiera varje medarbetares position från passivt motstånd till aktiv förändringsdriv, vilket är avgörande för att framgångsrikt navigera och leda genom förändringsprocesser.

Utbildare: Camilla Sundqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

5. Förändringsförmåga - Observation som teknik i förändringsarbetet samt begreppsförvirring

I detta delmoment betonas vikten av observation, förståelse för begrepp och interoperabilitet i förändringsledning. Genom att observera medarbetarnas beteenden och skapa en gemensam terminologi kan ledare effektivt navigera i förändringsprocesser, öka kommunikationens klarhet och därmed förbättra organisationens förmåga att genomföra förändringar.

Utbildare: Camilla Sundqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

6. Förändringsförmåga - Processkartläggning

I detta delmoment belyses processkartläggning som ett centralt verktyg inom förändringsledning. Detta verktyg möjliggör för chefer och ledare att visuellt kartlägga och analysera arbetsprocesser, vilket bidrar till en djupare förståelse av arbetsflöden, identifiering av innefektiva mönster och flaskhalsar, samt skapar en grund för förbättring och innovation.

Utbildare: Camilla Sundqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

7. Förändringsförmåga - Nyttor och mål

I detta delmoment betonas nytto realisering som en central del av förändringsledning, där fokus ligger på att identifiera, mäta och uppnå positiva förändringar som bidrar till organisationens mål och uppskattas av intressenter. Det krävs noggrann uppföljning och engagemang från relevanta aktörer för att säkerställa att nyttan blir bestående.

Utbildare: Camilla Sundqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

8. Förändringskapacitet - Grupp-Teamutveckling

I detta delmoment framhävs vikten av grupp- och teamutveckling som en kärnkomponent i förändringskapaciteten. Genom att fokusera på att stärka teamdynamiken och skapa förståelse för gruppens betydelse, kan organisationer effektivisera förändringsprocesser och öka engagemanget bland medarbetarna.

Utbildare: Camilla Sundqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

9. Förändringskapacitet - Förändringskommunikation som kraft

I detta delmoment framhävs kommunikation som en avgörande komponent i förändringsledning, med syftet att skapa förståelse och engagemang för förändringar. Vikten av att anpassa kommunikationen efter olika faser i förändringsprocessen betonas, för att säkerställa effektivt engagemang och delaktighet bland medarbetarna.

Utbildare: Camilla Sundqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

10. Förändringskapacitet - Att mäta förändringsprocessen

I detta delmoment fokuseras på betydelsen av att mäta och styra processen i förändringsledning, snarare än att endast fokusera på måluppfyllelse. Vikten av att mäta gruppdynamik, individens inre motivation och effektiviteten av kommunikationen i förändringsprocessen betonas för att säkerställa en framgångsrik förändringskapacitet.

Utbildare: Camilla Sundqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

11. Summering

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Camilla Sundqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård 1128 1 1895

Kontakt