Miljöbalken från början till slut

Miljöbalken från början till slut

Juridik | Offentlig sektor | 6 timmar och 6 minuter

Motsvarar 3 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert inom Miljöbalken genom denna online kurs. Påbörja din utbildning online redan idag.

Utbildningen ger en allmän introduktion till hela miljöbalken och dess bestämmelser. Den genomgående tanken med upplägget är att betona regelverkets möjligheter i sin administrativa och reella verklighet.

En väl avvägd och faktabaserad syn på miljölagarnas potential att underlätta hållbar samhällsutveckling förutsätter god förståelse för hur miljöbalkens olika bestämmelser samverkar eller motverkar och utbildningen betonar därför vikten av helhetskunskap. Inte minst gäller det att förstå samband och bryggor mellan miljöbalken med dess förordningar och angränsande regelverk, såsom plan- och bygglagen och andra typer av bestämmelser kopplade till fysisk planering, Sevesolagen samt andra relevanta bestämmelser.

Den juridiska praktiken med exempel av olika slag ges stort utrymme i utbildningen.

Relevanta nyckelord:Miljölagar, Miljöregler, Miljömyndigheter, Miljöpåverkan, Naturresurser, Hållbarhet, Miljöansvar, Miljökonsekvensbeskrivning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Miljöbalken och verkligheten
 • Miljöbalkens bestämmelser
 • Hänsynsregler i praktiken
 • Lägsta accepterade miljöstandard
 • Konsten att bedöma
 • Naturen är viktigast av allt
 • Allemansrätten
 • Tyngre skydd vid miljöfarlig verksamhet
 • Vattenverksamheter
 • Tillsyn
 • Verksamhetsutövare

Delmoment

0. Introduktion till del 1

Utbildare Margaretha Svenning presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

1. Introduktion till del 2

I delmomentet ger Margaretha en introduktion som skapar en god förståelse för regelverket som helhetskoncept och vikten av legalitet samt att följa gällande bestämmelser av offentligrättslig karaktär.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

2. Miljöbalken och verkligheten del 1

I detta och det följande delmomentet går Margaretha igenom miljöbalken och verkligheten, tidsperspektivet, miljöskyddets historia, hur balken ska leva vidare genom aktiva parter i det juridiska spelet och om konsten att vara öppen inför vilka vägar ett ärende kan ta sig.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

3. Miljöbalken och verkligheten del 2

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom miljöbalken och verkligheten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

4. Bestämmelser - Introduktion

I detta och de följande två delmomenten går Margaretha igenom miljöbalkens bestämmelser, karaktär och bakgrund, de allmänna bestämmelserna, rådighetsinskränkningar och om att uppträda som luftakrobat vid cirkus.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

5. Bestämmelser - Allmänna bestämmelser

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom miljöbalkens allmänna bestämmelser.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

6. Bestämmelser - Kapitel 2

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom miljöbalkens bestämmelser.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

7. Bestämmelser - Kapitel 2, paragraf 2 om kunskapskravet

I detta och de följande två delmomenten tar Margaretha upp allmänna bestämmelser och allmänna hänsynsregler om kunskapskravet, bevisbördans placering och om att kontrollera sin verksamhet, försiktighetsmått och villkor.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

8. Bestämmelser - Bevisbörda och kontroll

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom bevisbörda och kontroll.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

9. Bestämmelser - Kapitel 2, paragraf 3 Försiktighetsmått

I delmomentet berör Margaretha försiktighetsmått.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

10. Bestämmelser - Kapitel 2, paragraf 6 Platsval samt Kapitel 3 och 4

I delmomentet tar Margaretha upp platsval och hushållningsbestämmelser om bästa plats eller minst dåliga plats, god hushållning och skillnaden mellan jungfruligt och exploaterat.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 0 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

11. Bestämmelser - Kapitel 2, paragraf 7 Skälighetsbedömning

I detta och det följande delmomentet berör Margaretha allmänna och enskilda intressen och den viktiga proportionalitetsavvägningen samt hänsynsregler i praktiken.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

12. Hänsynsregler i praktiken - Introduktion

I delmomentet ger Margaretha en introduktion till hänsynsregler i praktiken.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

13. Hänsynsregler i praktiken - Miljöbalken och stora miljöproblem

I detta och det följande delmomentet berör Margaretha konsten att adressera stora miljöproblem och komplexa verksamheter med hjälp av lagar, väldigt många myndigheter för både prövning och tillsyn samt tips för att tänka praktiskt.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

14. Hänsynsregler i praktiken - Hur kan man tänka?

I delmomentet fortsätter Margaretha med praktiska tips kring miljöproblem och komplexa verksamheter.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

15. Lägsta accepterade miljöstandard - Kapitel 5 Miljöbalken

I detta och de följande tre delmomenten tar Margaretha upp miljökvalitetsnormer om normernas konstruktion och möjligheten att bryta sig ut, att beslutade miljökvalitetsnormer alltid gäller, MKN för vatten har särskilda förutsättningar, den viktiga relationen mellan PBL och miljöbalken och något om 5:e kapitlet 4:e paragrafen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

16. Lägsta accepterade miljöstandard - Exemplet MKN-vatten

I delmomentet lyfter Margaretha upp särskilda förutsättningar för MKN-vatten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

17. Lägsta accepterade miljöstandard - MKN-vatten i rättspraxis och verklighet

I delmomentet berör Margaretha rättspraxis kring MKN-vatten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

18. Lägsta accepterade miljöstandard - PBL och MBProva!

I delmomentet förklarar Margaretha den viktiga relationen mellan PBL och miljöbalken.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

19. Konsten att bedöma - Introduktion

I detta och de följande två delmomenten förklarar Margaretha hur du bedömer miljökonsekvenser, direktiv, betydande och icke betydande miljöpåverkan, viktigt att beskriva och analysera för snus är snus, de viktiga samråden, MKB vid specifik miljöbedömning och vikten av att betona analysen av egen miljöpåverkan.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

20. Konsten att bedöma - Kapitel 6, paragraf 20-32 om samråd och MKB vid specifik miljöbedömning

I delmomentet behandlar Margaretha MKB vid specifik miljöbedömning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

21. Konsten att bedöma - Kapitel 6, paragraf 35 om vad MKB vid specifik miljöbedömning ska innehålla

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom specifik miljöbedömning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

22. Naturen är viktigast av allt - Introduktion

I detta och de följande tio delmomenten går Margaretha igenom naturvårdsbestämmelserna, som är grundbulten i miljöbalken. Principerna, framtiden och några specifika bestämmelser vid miljöprövning och miljötillsyn samt ett avsnitt om allemansrätten berörs också.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

23. Naturen är viktigast av allt - Det kostar ingenting att utvinna natur

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom naturvårdsbestämmelserna.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

24. Naturen är viktigast av allt - RoN (rules of nature)

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom naturvårdsbestämmelserna.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

25. Naturen är viktigast av allt - Kapitel 7, paragraf 1 om vårt umgänge med naturen

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom naturvårdsbestämmelserna.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

26. Allemansrätt - Introduktion

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom naturvårdsbestämmelserna och berör särskilt allemansrätten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

27. Allemansrätt - Några ord om allemansrätt

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom naturvårdsbestämmelserna och berör särskilt allemansrätten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

28. Allemansrätt - Kapitel 7, paragraf 2 och 4 om nationalparker och naturreservat samt paragraf 11 om biotopskydd

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom naturvårdsbestämmelserna och berör särskilt allemansrätten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

29. Allemansrätt - Naturvårdsjuridiken i kommunen

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom naturvårdsbestämmelserna och berör särskilt allemansrätten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

30. Allemansrätt - Kapitel 7, paragraf 13 om strandskydd

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom naturvårdsbestämmelserna och berör särskilt allemansrätten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

31. Allemansrätt - Kapitel 7, paragraf 28 och 29 om Natura 2000

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom naturvårdsbestämmelserna och berör särskilt allemansrätten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

32. Allemansrätt - Kapitel 8 Biologisk mångfald

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom naturvårdsbestämmelserna och berör särskilt allemansrätten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

33. Tyngre skydd - Kapitel 9 om miljöfarlig verksamhet

I detta och de tre följande delmomenten tar Margaretha upp miljöfarliga verksamheter, om prövningsnivåer, tillståndskrav och anmälningar och frivilliga tillståndsansökningar, vidhängande naturvårdsprövningar och distinktionen mellan tillstånd och anmälan, rättskraftens betydelse efter prövning respektive anmälan samt vad som ingår i en prövning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

34. Tyngre skydd - Kapitel 9, paragraf 6 om tillstånds- och anmälningsplikt

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom tillståndskrav och anmälningar.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

35. Tyngre skydd - Miljöprövningen av tillståndspliktiga verksamheter

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom miljöprövning av tillståndspliktiga verksamheter.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

36. Tyngre skydd - Prövning av anmälningar (C-verksamhet)

I delmomentet berör Margaretha C-verksamheter.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

37. Tyngre skydd - Kapitel 10 om verksamheter som orsakar miljöskador

I delmomentet berör Margaretha miljöskador och avhjälpande i 10:e kapitlet miljöbalken, som handlar om att städa upp efter sig och att det finns ett direktiv från EU som stadgar miljöansvar.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

38. Tyngre skydd - Kapitel 15 om avfall

I delmomentet tar Margaretha upp avfallshantering, ett modernt och påtagligt problemområde vid både tillsyn och prövning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

39. Vatten - Kapitel 11 om vattenverksamheter

I detta och det följande delmomentet berör Margaretha vattenverksamheter och reglering av vatten i sin samhälleliga och juridiska kontext.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

40. Vatten - Vattenrätten

I delmomentet fortsätter Margaretha att gå igenom vattenverksamheter.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

41. Vem kan man lita på? - Kapitel 26 om tillsyn

I detta och det följande delmomentet berör Margaretha den viktiga tillsynen och vad som krävs vid miljöbalkens frontlinje och naturligtvis en poetisk avslutning kring vad miljöbalken egentligen är för sorts juridik.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

42. Vem kan man lita på? - Vem är verksamhetsutövare?

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och berör verksamhetsutövning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 6 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Miljöbalken från början till slut och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Miljöbalken från början till slut måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Miljöbalken från början till slut 943 1 2370

Kontakt