Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Familjeomsorg | Skola och pedagogik | 2 timmar och 3 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få all den kunskap du behöver för att hantera flerspråkighet i klassrummet genom vår online-utbildning.

Den ökade mångfalden i svenska skolor med alltfler elever med skiftande kulturell och språklig bakgrund är en utmaning för skolans utveckling. Många lärare kan känna att de saknar kompetens att i sin undervisning hantera utmaningarna med de skolpolitiska målen att ge alla elever en likvärdig tillgång till utbildning och goda resultat. Arbetet kräver samverkan och att lärare får tillgång till inspiration och nytänkande. Den här utbildningen bygger på beprövad erfarenhet och den senaste forskningen inom interkulturell undervisning och språkutvecklande arbetssätt. Utbildningen är interaktiv, vilket förutsätter att deltagarna tar aktiv del i sin egen arbetsprocess.

Utbildningen vänder sig till blivande och verksamma lärare och lämpar sig även som fortbildning för lärare, skolledare, annan skolpersonal, skolhuvudmän, politiker och beslutsfattare. Alla som möter elever med migrationsbakgrund kan få inspiration av innehållet. För att få maximal nytta av utbildningen kan kolleger delta gemensamt, vilket leder till kollegialt lärande.

Relevanta nyckelord: Kulturellt perspektiv, Språkutveckling, Kulturell kompetens, Inkludering, Integration, Pedagogisk planering, Kulturmöten, Mångspråkighet

Publicerad: 2018-09-01

Innehåll

  • Att analysera och beskriva klassrummens mångfald
  • Att utveckla olika undervisningsformer för inkluderande och språkstödjande undervisning
  • Att använda klassens flerspråkighet som resurs för lärande
  • Att samverka och kommunicera med föräldrar
  • Interkulturell samverkan med modersmålslärare, studiehandledare och elevhälsan

Delmoment

0. Introduktion till kursen Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Utbildare Pirjo Lahdenperä och Eva Sundgren presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund. Under extramaterialet finner du utbildarnas PDF.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

1. InterkulturalitetProva!

I delmomentet förklarar Pirjo hur interkulturalitet och interkulturell kompetens definieras, hur du analyserar klassens mångfald och vad de olika tankesystemen monokulturellt, mångkulturellt och interkulturellt innebär.

Utbildare: Pirjo Lahdenperä
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

2. Flerspråkighet del 1

I delmomentet berör Eva innebörden av flerspråkighet, attityder till flerspråkighet samt modersmålets betydelse.

Utbildare: Eva Sundgren
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

3. Flerspråkighet del 2

I delmomentet går Eva in på hur du arbetar med att förändra attityder.

Utbildare: Eva Sundgren
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

4. Språkutvecklande ämnesundervisning

I delmomentet tar Eva upp exempel på hur språk- och ämnesutvecklande undervisning kan utformas.

Utbildare: Eva Sundgren
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

5. Värdegrundsfrågor

I delmomentet förklarar Pirjo begreppet värdegrund och hur den kan analyseras. Hon berör även central etik och signaletik, etnocentrism och värdegrund samt värdekonflikter och interkulturell konflikthantering.

Utbildare: Pirjo Lahdenperä
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

6. Samverkan med föräldrar

I delmomentet lyfter Pirjo fram skolans syn och förväntningar på vårdnadshavare. Hon visar även svårigheter och glädjeämnen kring att vara skolförälder och ger exempel på olika interkulturella samverkansmodeller.

Utbildare: Pirjo Lahdenperä
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

7. Transspråkande - flerspråkighet som resurs

I delmomentet tar Eva upp flerspråkighet som en resurs för inlärning, förklarar begreppet transspråkande och visar hur du kan synliggöra och inkludera de språkliga och kulturella erfarenheter som finns bland eleverna.

Utbildare: Eva Sundgren
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

8. Lärarens ledarskap del 1

I delmomentet tar Pirjo upp hur du analyserar klassens arbets- och lärmiljö och vad interkulturellt ledarskap i klassrummet innebär.

Utbildare: Pirjo Lahdenperä
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

9. Lärarens ledarskap del 2

I delmomentet tar Eva upp framgångsfaktorer för skapandet av en god lärmiljö och ger exempel på att styra och stötta.

Utbildare: Eva Sundgren
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

10. Kollegialt lärande

I delmomentet visar Pirjo olika modeller för kollegialt lärande och hur du kan skapa och organisera interkulturella läroprocesser. Hon berör även hur du kan samarbeta med kulturtolkar och resurspersoner.

Utbildare: Pirjo Lahdenperä
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen och delar med sig av tips. Under extramaterialet finner du utbildarnas PDF.

Utbildare: Eva Sundgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet 671 1 1725

Kontakt