Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg

Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg

Juridik | Vård och omsorg | 2 timmar och 3 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din kunskap och färdigheter inom skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg med vår utbildning online. Lär dig om de senaste riktlinjerna och få kunskap du behöver.

Inom vård och omsorg uppkommer ibland frågor om vilka åtgärder som får vidtas i förhållande till enskilda, som av olika anledningar saknar förmåga att ge uttryck för hur de ställer sig till den aktuella åtgärden. Den enskilde kan vara beroende av olika skydds- och begränsningsåtgärder för att skyddas, stödjas, få hjälp eller aktiveras.

Exempel på skydds- och begränsningsåtgärder kan vara användandet av sänggrindar, brickbord på rullstolar och olika former av bälten för att stabilisera en person. Skydds- och begränsningsåtgärderna får inte användas i syfte att frihetsberöva en person, men kan däremot vara tillåtet att användas just som skydd eller hjälpmedel när den enskilde samtycker till åtgärden och det görs för ett adekvat syfte.

I utbildningen får du veta mer om skydds- och begränsningsåtgärder och vad lagstiftningen ställer för krav vid användandet av sådana. Utbildningen ger en bred genomgång av grundlagsskyddade fri- och rättigheter, patientens självbestämmande och autonomi, olika former och krav på samtycke samt gränsdragningsfrågor till tvångsvård. Utbildningen tar upp såväl vårdgivarens som omsorgsgivarens samt vård- och omsorgspersonalens aspekter kopplat till användandet av skydds- och begränsningsåtgärder åskådliggjort med exempel från praxis samt etiska överväganden.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom den regionala, kommunala eller privata hälso- och sjukvården eller omsorgen, med direkt kontakt med patienter eller omsorgstagare eller för dig som har en ledande roll som verksamhetschef, enhetschef, MAS eller MAR. Utbildningen kan även var värdefull för dig som arbetar med hälso- och sjukvård eller omsorg på annat sätt privat, i kommun eller region och som i din yrkesroll kommer i kontakt med frågor kopplat till skydds- och begränsningsåtgärder. Utbildningen är därmed även relevant för andra tjänstemän, handläggare, jurister, förtroendevalda, m.fl. som hanterar frågeställningar avseende frågorna i sin verksamhet.

Relevanta nyckelord: Arbetsmiljö, Skyddsåtgärder, Begränsningsåtgärder, Sjukdomsskydd, Hygien, Smittspridning, Riskbedömning, Handlingsplan

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Vad innebär skydds- och begränsningsåtgärder?
  • Hur skyddas den enskilde i grundlagens fri- och rättigheter?
  • Vad gäller för lagstiftning för skydds- och begränsningsåtgärder?
  • Vad innebär samtycke och på vilket sätt kan det förmedlas?
  • Olika typer av skydds- och begränsningsåtgärder
  • Samtycke och på vilket sätt det kan ges
  • Hur förhåller sig skydds- och begränsningsåtgärder till tvångslagstiftningen?
  • Hur förhåller sig skydds- och begränsningsåtgärder till regelverket kring nöd?
  • Hur ska skydds- och begränsningsåtgärder dokumenteras?
  • Att förebygga och arbeta med förbättringsåtgärder inom det systematiska kvalitetsarbetet

Delmoment

0. Introduktion till kursen Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg

Utbildare Linda Larsson presenterar kursens innehåll och upplägg samt går igenom nyckeldefinitioner. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

1. Skyddet i grundlagen och internationell rätt

I delmomentet tar Linda upp grundlagsskyddade fri- och rättigheter, den enskildes skydd mot kroppsliga övergrepp och i vilka fall de kan inskränkas. Linda går igenom de grundläggande reglerna på området.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

2. God kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete - HSL

I delmomentet berör Linda att vård och omsorg ska vara av god kvalitet, säker för den enskilde och följas upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Vad säger reglerna om vårdskada och lex Maria-anmälningar? Linda pekar på det övergripande organisatoriska ansvaret och hälso- och sjukvårdpersonalens ansvar.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

3. God kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete - SoL och LSS

I delmomentet berör Linda att vård och omsorg ska vara av god kvalitet, säker för den enskilde och följas upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Vad säger reglerna om lex Sarah och att anmäla missförhållanden? Vad gäller i förhållande mellan lex Maria och lex Sarah? Linda pekar på det övergripande organisatoriska ansvaret och omsorgspersonalens ansvar.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

4. Skydds- och begränsningsåtgärder

I delmomentet förklarar Linda vad skydds- och begränsningsåtgärder är och vad det innebär. Linda ger exempel på olika former och typer av skydds- och begränsningsåtgärder.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

5. Den enskildes självbestämmanderättProva!

I delmomentet går Linda igenom reglering i vårdens och omsorgens regelverk gällande den enskildes rätt att bestämma. Linda pekar ut relevant lagstiftning och föreskrifter inom området. Hur fungerar dessa och samspelar regelverk med varandra?

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

6. Samtycke 1 - Krav för giltigt samtycke

I delmomentet tar Linda upp samtycke och vad som gäller för olika typer av samtycke från den enskilde. Vad krävs för att samtycket ska anses vara giltigt? Linda går igenom hur ett samtycke ska vara för att anses gälla.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

7. Samtycke 2 - Olika typer av samtycke

I delmomentet förklarar Linda hur samtycke kan förmedlas. Måste samtycket ges muntligen eller kan det även ges i skrift eller på annat sätt?

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

8. Samtycke 3 - Begränsat samtycke, återkallelse av samtycke

I delmomentet tar Linda upp vad som gäller om den enskilde enbart samtycker till en viss del eller efter en tid återkallar och tar tillbaka sitt samtycke.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

9. Beslutsoförmögna personer

I delmomentet förklarar Linda vad det innebär att vara beslutsoförmögen och vad som gäller i samband med samtycke från beslutsoförmögna personer.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

10. Nödrätten

I delmomentet förklarar och exemplifierar Linda i vilka fall det kan bli aktuellt att använda skydds- och begränsningsåtgärder med stöd av nödrätten.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

11. Tvång och tvångsvård

I delmomentet berör Linda när tvångsvård kan komma att aktualiseras. Var går gränsen för vad som är tvång mot den enskildes vilja? Vilka övervägande kan då behöva göras?

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

12. Dokumentation

I delmomentet går Linda igenom regelverket för hur samtycke och vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

13. Beslut och praxis

I delmomentet ger Linda exempel på avgörande från domstol och beslut från tillsynsmyndigheter som förtydligar vad som gäller inför en delegering. Hur kontrolleras rätt kompetens?

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

14. Att förebygga skydds- och begränsningsåtgärder

I delmomentet tar Linda upp vad som kan göras för att systematiskt förebygga användandet av skydds- och begränsningsåtgärder.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och går igenom vad som är viktigt att ha med sig gällande skydds- och begränsningsåtgärder för enskilda inom vård och omsorg.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 3 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg 998 1 2585

Kontakt